jquery图片滚动(渐隐渐现模糊消失效果)

距离上次写图片滚动代码已经过去4个月了。最近的一次修改时在2013年5月15日更新。 内容为“原创jQuery图片上下左右滚动代码”。 里面已经集成了上下、左右、隐藏与消失的代码。可以说大部分的图片滚动万变不离其宗了。下面将写出另外一种方式,就是本文提到的“渐隐渐现的效果”,这个也是图片滚动比较常见的方式之一。 查看演示 js代码如下

var bn=$("#banner");
var bn_pic=$(".bn_box li",bn);
var len = bn_pic.length;
var bn_tab=$(".bn_tab li",bn);
var prev = $(".prev",bn);
var next = $(".next",bn);
function tab(i,j){
bn_pic.eq(j).fadeOut(1000);
bn_tab.eq(j).attr("class","");
bn_pic.eq(i).fadeIn(1000);
bn_tab.eq(i).attr("class","current");
}
bn_tab.click(function(){
var i=bn_tab.index(this);
var j=bn_tab.index($('#banner .current:eq(0)'));
if(i!=j){
tab(i,j);
}
});
function auto(){
var j=bn_tab.index($('#banner .current:eq(0)'));
var i=(j+1)%len;
tab(i,j);
}
prev.click(function(){
var j=bn_tab.index($('#banner .current:eq(0)'));
var i=(j-1)%len;
tab(i,j);
//alert("dd");
});
next.click(function(){
var j=bn_tab.index($('#banner .current:eq(0)'));
var i=(j+1)%len;
tab(i,j);
});
//定时切换
var settime=window.setInterval(auto,5000);
bn_pic.mouseover(function(){
window.clearInterval(settime);
});
bn_pic.mouseout(function(){
settime=window.setInterval(auto,5000);
});
其中需要注意的是css代码里面的图片需要设定position:absolute;或者position:relative;才会有效果。之前我也是犯着这个错误一直不见效果。本例中是用jquery的fade来实现的,当然你也可以使用css的opacity、animate等来实现。不过这种方式好像是兼容性比较好的。 查看演示